Súhlas v práve

Čo je právny súhlas?

Toto je všeobecná príručka k právu a nepredstavuje právne poradenstvo.

و Zákona o sexuálnych trestných činoch v Anglicku a vo Walese v spoločnosti 2003, A Zákon o sexuálnych trestných činoch v Škótsku v spoločnosti 2009, stanovuje, aký súhlas znamená na účely trestného stíhania.

Legislatíva rozšírila tradičnú definíciu znásilnenia tak, aby zahŕňala všetky sexuálne identity a spôsobovala, že osoba (A) prenikne penisom po vagíne, ale aj teraz alebo v ústach inej osoby (B), úmyselne alebo bezohľadne bez súhlasu tejto osoby a bez akejkoľvek rozumnej viery, že B súhlasí. "

Podľa škótskej legislatívy "súhlas znamená voľnú dohodu".

"59. Pododdiel (2) a) ustanovuje, že neexistuje žiadna slobodná dohoda, keď sa konanie uskutočňuje v čase, keď je sťažovateľ neschopný z dôvodu vplyvu alkoholu alebo akejkoľvek inej látky súhlasiť s ním. Účelom tohto pododdielu nie je stanoviť, že osoba nemôže súhlasiť so sexuálnou aktivitou po konzumácii alkoholu alebo pri podávaní nejakej omamnej látky. Osoba môže konzumovať alkohol (alebo akúkoľvek inú omamnú látku) a dokonca môže byť úplne opitá, bez toho, aby stratila schopnosť súhlasiť. Avšak v mieste, kde je takýto opilý, že stráca schopnosť rozhodnúť sa, či sa zúčastní na sexuálnej aktivite, akákoľvek sexuálna aktivita, ktorá sa uskutočňuje, tak robí bez súhlasu sťažovateľa. "

Čo je to v kontexte? V občianskom práve napríklad pri uzatváraní zmluvy súhlas znamená súhlas s tým istým vecou. V trestnom práve to znamená niečo viac podobné povoleniu. Obe právne sektory sa usilujú o zahrnutie pojmov o používaní a zneužívaní moci v rámci nich. Určenie súhlasu je jednou z najzložitejších oblastí trestného práva pri sexuálnom útoku. Existujú tri hlavné dôvody.

Po prvé, je veľmi ťažké vedieť, čo sa deje v mysli inej osoby. Flirtuje signál, že pohlavný styk je v poriadku, alebo len pozvánka na začatie stretnutia s možnosťou pohlavného styku neskôr? Je to spoločenská norma alebo múdre pre mužov, aby boli viac dominantné v "povzbudzovaní" žien, aby sa s nimi sexuálne angažovali a ženy, aby boli podrobnejšie a aby boli v súlade? Internetová pornografia určite podporuje tento pohľad na sexuálne vzťahy.

Po druhé, sexuálne činy sa zvyčajne vykonávajú v súkromí bez svedkov. To znamená, že v prípade sporu o tom, čo sa stalo, musí porota v zásade zvoliť príbeh jednej osoby pred druhou. Zvyčajne musia vyvodiť z dôkazov o tom, čo sa stalo pred incidentom, o tom, čo by mohlo mať na mysli strany. Ako sa správali na večierku alebo v krčme alebo povahe ich predchádzajúceho vzťahu, ak existuje? Ak bol vzťah vedený iba cez internet, je ťažké dokázať to.

Po tretie, v dôsledku tiesne, ktorá môže vyplynúť z sexuálneho útoku, sa spomienka sťažovateľa týkajúca sa faktov a pripomienok alebo vyjadrení, ktoré sa v krátkom čase môžu urobiť, môže líšiť. To môže sťažiť iným, aby vedeli, čo sa skutočne stalo. Situácia je o to náročnejšia, keď sa konzumuje alkohol alebo drogy.

Výzvou pre dospievajúcich je to, že ich emocionálna časť mozgu ich urýchľuje smerom k sexuálnym vzrušeniam, riskovaniu a experimentovaniu, zatiaľ čo racionálna časť mozgu, ktorá pomáha brzdiť rizikové správanie, sa ešte úplne nerozvinula. Toto je ešte zložitejšie, keď je v zmesi alkohol alebo drogy. Pokiaľ je to možné, mladí muži by sa mali usilovať o „aktívny súhlas“ so sexuálnymi vzťahmi a mali by byť veľmi opatrní, aby sa dalo veriť, že v prípade opitosti partnera bol vydaný súhlas. Naučte to deťom, ukážte to smiešne karikatúra o súhlase so šálkou čaju. Je to veľmi chytré a pomáha to vyjadriť.

Implikovaný súhlas je kontroverznou formou súhlasu, ktorý nie je výslovne udelený osobou, ale skôr vyvodený z konania osoby a faktov a okolností konkrétnej situácie (alebo v niektorých prípadoch ticho alebo nečinnosti osoby). V minulosti sa pár, ktorí sa vydali za manželku, považovali za "implicitný súhlas", aby si navzájom sexovali, doktrínu, ktorá zabránila stíhaniu manžela za znásilnenie. Táto doktrína je vo väčšine krajín teraz považovaná za zastaranú. Závislosť od porna však môže viesť niektorých mužov k extrémnej dĺžke, aby nútili manželky zapojiť sa do sexuálnych činov bez ich súhlasu. vidieť tento príbeh z Austrálie.

<< Vek súhlasu Čo je súhlas v praxi? >>

Tlač priateľské, PDF a e-mail